• Τοπογραφικά Διαγράμματα

  Τοπογραφικά Διαγράμματα

  Συντάσσουμε Τοπογραφικά Διαγράμματα, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων προσδιορισμού σημείων εδάφους, σε οικονομικές τιμές. Στην ΝΒ Τεχνική ασχολούμαστε με τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό σε πολύ οικονομικές τιμές. Συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα με την πλέον σύγχρονη μέθοδο προσδιορισμού σημείων εδάφους, με συντεταγμένες, με ορισμένο σύστημα αναφοράς, το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα( ΕΓΣΑ 1987). Η εξάρτηση από το ΕΓΣΑ 1987 πραγματοποιείται με το σύστημα GPS (GS08 SMART ANTENNA ΤΗΣ LEICA GEOSYSTEMS) και κάνουμε χρήση εντοπισμού – HEPOS. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο, στο οποίο αποτυπώνονται πολύτιμες πληροφορίες για την κατασκευή τεχνικών έργων.Η αξία των

  Read More

 • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

  Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

  Εμπιστευθείτε την τεχνική εταιρία NB, για την επιτυχή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών. Τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και των υπερβάσεων δόμησης είναι πολύ σημαντική ενέργεια για την:• Μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας (γονική παροχή, πώληση κ.λπ.).• Αύξηση της εμπορικότητας των ακινήτων.• Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.).Η εταιρία μας, με ομάδα μηχανικών -πολιτικών και μηχανολόγων- διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαδικασία σύνταξης φακέλων πολεοδομικών υποθέσεων και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, έχοντας εκπονήσει περισσότερες από 600 υπαγωγές αυθαιρέτων σε περιοχές στην Αττική, όπως: Κερατέα, Αυλίζα, Ρούτζερι, Δασκαλειό, Περιγιάλι, Κορωπί, Βάρη, Βούλα. Η διαδικασία τακτοποίησης

  Read More