Είναι το ακίνητό σας κατασκευασμένο σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια;

Η εταιρία μας εκδίδει Βεβαιώσεις Νομιμότητας ακινήτων, απαραίτητες για τις μεταβιβάσεις, όταν γίνονται συμβολαιογραφικές πράξεις όπως είναι οι αγοραπωλησίες και οι γονικές παροχές (σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 23 του Ν.4014/2011).


Ο Ν.4014/2011 είναι ο νόμος που τακτοποιούσε τα αυθαίρετα που είχαν κατασκευαστεί έως 28/07/2011. Παράλληλα με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ξεκίνησε η υποχρέωση έκδοσης «Βεβαίωσης νομιμότητας» του ακινήτου, όταν αυτό μεταβιβάζεται.
Όταν πρόκειται να γίνει μία αγοραπωλησία ή γονική παροχή, γίνεται έλεγχος από ιδιώτη μηχανικό, με σκοπό να βεβαιώσει ότι το ακίνητο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ή όχι. Εάν υπάρχουν υπερβάσεις δόμησης, ελέγχεται εάν αυτές έχουν τακτοποιηθεί με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους. Αν η μεταβίβαση αφορά σε οικόπεδο, δίνεται βεβαίωση από ιδιώτη μηχανικό ότι αυτό είναι αδόμητο.