Εμπιστευθείτε την τεχνική εταιρία NB, για την επιτυχή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών.

Τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και των υπερβάσεων δόμησης είναι πολύ σημαντική ενέργεια για την:
• Μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας (γονική παροχή, πώληση κ.λπ.).
• Αύξηση της εμπορικότητας των ακινήτων.
• Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.).Η εταιρία μας, με ομάδα μηχανικών -πολιτικών και μηχανολόγων- διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαδικασία σύνταξης φακέλων πολεοδομικών υποθέσεων και στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων, έχοντας εκπονήσει περισσότερες από 600 υπαγωγές αυθαιρέτων σε περιοχές στην Αττική, όπως: Κερατέα, Αυλίζα, Ρούτζερι, Δασκαλειό, Περιγιάλι, Κορωπί, Βάρη, Βούλα.

Η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

• Επί τόπου μέτρηση του αυθαιρέτου.
• Υπολογισμός του προστίμου.
• Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
• Έκδοση του παράβολου.
• Σχεδιασμός κατόψεων και τομής.
• Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
• Ολοκληρωμένη υπαγωγή.Οι νόμοι που ίσχυαν για τη δόμηση ήταν πολλές φορές ασαφείς, ερμηνεύονταν με διαφορετικούς τρόπους και οι έλεγχοι γινόταν πολύ ελαστικά, ώστε κάθε οικοδομή -κυρίως από το 1990- να έχει μικρές ή μεγάλες υπερβάσεις δόμησης.Από το 2010 και μετά, άρχισαν να θεσμοθετούνται νόμοι που τακτοποιούν τις υπερβάσεις δόμησης.

Περιληπτικά αναφέρουμε:
Ν. 3843/2010. Με αυτόν τον νόμο τακτοποιήθηκαν πολλές υπερβάσεις δόμησης, που αφορούσαν αυθαιρεσίες που συμπεριλαμβάνονταν στο νόμιμο όγκο του κτιρίου, δηλαδή κυρίως αλλαγές χρήσης ημιυπαιθρίων, σοφιτών και υπογείων που είχαν σύμφωνα με την άδεια οικοδομής βοηθητική χρήση, αλλά στην πραγματικότητα είχαν μετατραπεί σε χώρους κυρίας χρήσης.Ν.4014/2011. Με αυτόν το νόμο τακτοποιήθηκαν όλες οι υπερβάσεις δόμησης, ανεξάρτητα από το αν συμπεριλαμβάνονταν στον όγκο του κτιρίου που καθοριζόταν από την άδεια οικοδομής, αλλά τακτοποιούνταν και ολόκληρα αυθαίρετα κτίρια, όπως αυτά που κτίστηκαν χωρίς άδεια οικοδομής. Αυτός ο νόμος χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικός.Ν.4178/2013. Με αυτόν το νόμο αντικαταστάθηκε ο προηγούμενος 4014/2011, που στην ουσία τροποποιήθηκε σε κάποια άρθρα του και συνέχισε να τακτοποιεί όλες τις υπερβάσεις δόμησης. Αυτός ο νόμος ισχύει και σήμερα. Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω ενδιαφέροντα σημεία του νόμου.Σε πολλές περιπτώσεις, ο νόμος είναι πολύ ευνοϊκός, είτε με έμμεσες, είτε με άμεσες μειώσεις των προστίμων που αναλογούν στην αυθαίρετη κατασκευή.

Ενδιαφέροντα Σημεία:Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμούΜείωση του προστίμου 85%, σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και σε πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες.Μείωση του προστίμου 80%, σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σε πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.Σε Πολύτεκνους και Παλιννοστούντες ομογενείς για την κύρια κατοικία τους:
Μείωση του προστίμου 50%, σε τέκνα των προσώπων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου της κύριας κατοικίας τους και σε πολύτεκνους για τη δεύτερη κατοικία τους έως 80τ.μ.Μείωση του προστίμου 70%, σε τρίτεκνους με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ, σε μονογονεϊκές οικογένειες.Μείωση του προστίμου 30%, σε Μακροχρόνια άνεργους για την κύρια κατοικία.

Συμψηφισμός έως και 50% του ειδικού προστίμου του Ν.4178/13 για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας κτιρίων προ του έτους 2003Α)

Ενεργειακή Αναβάθμιση. Σε κτίρια που ολοκληρώθηκε η κατασκευή τους πριν το 2003.
Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται οι δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης/αποκομιδής, τοποθέτησης/εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ. και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.Ο συμψηφισμός αφορά στο ποσό έως 50% του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.Τα παραπάνω διαπιστώνονται έπειτα από δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις στο κτίριο.

Η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.Β)Στατική επάρκεια.
Σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 2003 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174), το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται για την στατική ενίσχυση των κτιρίων αυτών.Ο συμψηφισμός αφορά στο ποσό έως 50% του ειδικού προστίμου, μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου.Στη διαδικασία συμψηφισμού εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών/εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης/αποκομιδής, τοποθέτησης/ εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ. για την αποζημίωση για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης και για τις μελέτες στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, όταν αυτές δεν αναφέρονται στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4178/2013.Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεωνΑ. Κατηγορία 1.
Αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ.Β. Κατηγορία 2.
Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983 εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, πληρώνουν αρκετά μειωμένο πρόστιμο εφόσον δεν υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1983.Γ. Κατηγορία 3.
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ.Δ. Κατηγορία 4.
Αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων και εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου, αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια εκτός αν βρίσκονται στο προκήπιο, όπως επίσης για τις περιπτώσεις που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης με άλλους νόμους.Ε. Κατηγορία 5.
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όλες οι άλλες περιπτώσεις που επιτρέπεται να υπαχθούν στον παρόντα νόμο και αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων.

Οικονομικές προσφορές αμοιβής παροχής υπηρεσιών μηχανικού σε πολύ χαμηλές τιμές.Προσφέρουμε δωρεάν τον έλεγχο του αυθαιρέτου σας και τον υπολογισμό του προστίμου.Ο πολίτης έχει όφελος από την υπαγωγή του αυθαιρέτου κτίσματος ή του αυθαιρέτου τμήματος του ακινήτου του στο Ν.4178/13. Συγκεκριμένα:
-Δυνατότητα μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, είτε εξοφλώντας το πρόστιμο, είτε πληρώνοντας το 30% του προστίμου.
-Διατήρηση της αξίας του ακινήτου και της εμπορικότητάς του.
-Αναστολή της είσπραξης προστίμων και κυρώσεων από την κατασκευή αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
-Διαγραφή παλαιότερων προστίμων και κυρώσεων από πολεοδομικές παραβάσεις, μετά την αποπληρωμή του προστίμου που προβλέπεται από το Ν.4178/13.
-Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση σε ορισμένες κατηγορίες αυθαιρέτων.
-Μειωμένο πρόστιμο για την πρώτη κατοικία.

Η εταιρία NB στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς, όλων των ειδικοτήτων. Μελετάμε τη νομοθεσία, και αποτυπώνουμε με μεγάλη λεπτομέρεια τα ακίνητα που καλούμαστε να τακτοποιήσουμε, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στον ιδιοκτήτη που θα θελήσει να μεταβιβάσει το ακίνητό του.